Vélemény nyereményjáték - Játékszabályzat

1. Szervező

Jelen részvételi- és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Nyereményjáték szabályzat”) bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Perfect Nails Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.; a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Perfect Nails felhasználó fiókkal rendelkező cselekvőképes és korlátozottan cselekvőképes magyarországi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

2.3. A Játékban a perfectnails.hu weboldalon 2019. augusztus 01. és augusztus 31. között regisztráló vagy már regisztrációval rendelkező felhasználók vehetnek részt. A Játék leírása a www.perfectnails.hu/velemenyjatek weboldalon érhető el. A játékban kizárólag olyan felhasználó vehet részt, aki érvényes véleményt adott le legalább egy Perfect Nails márkájú termékre a perfectnails.hu weboldalon a nyereményjáték időtartama alatt.

3. A Játék menete:

3.1. A nyereményjáték 2019. 08.01-tól. 2019.08.31-ig tart.

3.3. A Játékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt:

3.4. A nyeremény sorsolására 2019.09.02. napján, kerül sor számítógépes sorsolással. A Nyerteseket a Szervező legkésőbb 2019.09.04. napján email üzenetben értesíti. Az a Nyertes, aki a Szervező által küldött az email üzenetre a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem válaszol, a Játékból kizárásra kerül.

4. A Nyeremény

A 20 db nyertes fejenként 1 db Greatest Hits készletet kap, amit a cég kipostáz nekik az általuk megadott címre.

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

4.5. A Nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget és - amennyiben a Nyeremény postai úton kerül megküldésre - a belföldi postázás költségeit a Szervező viseli, azonban a további esetlegesen felmerülő költségek (a nyeremény átvételének helyére utazás, stb.) a Nyertest terhelik. A Szervezőt a Nyeremény átadásán, illetve a nyeremény szolgáltatás biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

4.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereményjáték szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot a Játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse, illetőleg a Nyereményt más, egyező, vagy azt meghaladó értékű nyereménnyel helyettesítse. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. A Nyereményjáték szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Perfect Nails hivatalos Facebook oldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

4.7. A Szervezőt a Nyeremények kapcsán közvetlenül szavatossági kötelezettség nem terheli.

5. Moderálás

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden, a Játékos által a Játékban közzétett kommentet, vagy egyéb tartalmat (a továbbiakban: „Felhasználói tartalom”) moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan Felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek, oda nem illőnek talál (különös tekintettel a Szervező jóhírnevét vagy gazdasági érdekeit sértő Felhasználói tartalomra), és a Játékost kizárja a Játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos Felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a Felhasználói tartalmat. A Szervező kizárja felelősségét a bármely Szervező Perfect Nails oldalán közzétett vagy egyéb módon továbbított Felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy jogsérelemért.

6. A nyeremény átvételének feltételei:

6.1. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal összefüggésben keletkezett károkért, ill. következményekért. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményt kizárólag a Nyertesnek adja át.

6.2. A Nyertes a Nyereményt postai úton kapja meg, vagy előre egyeztetett időpontban személyesen átveheti a következő címen: 1074 Budapest, Dohány utca 46.

6.3. A Szervező a Nyeremény átvételének részleteit a Játékossal való 3.4. szerinti kapcsolatfelvételt követően, telefonon vagy email üzenetben egyezteti le a Nyertessel.

6.4. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos bármely ügyintézésre, illetve a nyeremény átvételére, illetve igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt/annak kifejezett hozzájárulásával jogosult.

6.5. A Nyertes köteles a Szervezővel a Nyeremény átadásának és megszervezésének lebonyolításával kapcsolatban együttműködni, ellenkező esetben a Játékból kizárásra kerül.

6.6. Amennyiben a Nyertes a Nyereményt a kapcsolatfelvételről számított 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás tartaléknyertese válik jogosulttá az adott Nyereményre.

6.7. Amennyiben a tartaléknyertessel történő kapcsolatfelvétel eredménytelen, vagy a Nyereményt a tartaléknyertes sem veszi át a 6.5. pontban foglalt határidőn belül, úgy a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékot részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa.

7. Szervező jogai

7.1. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, a Játék esetleges hibáiból fakadó, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget.

7.2. Szervező nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a Játék időtartama alatt a Perfect Nails oldal (ideértve a Szervező oldalát és a Játékos profilját is) bármely okból időszakosan nem érhető el, vagy hibásan működik.

7.3. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel során Nyereményjáték szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Nyereményjáték szabályzat megszegése esetén a Játékos kizárásra kerül.

8. Adatkezelés

8.1. Azáltal, hogy a játékos a Játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Játék során általa megadott adatai (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) a Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat Szervező minden további ellenszolgáltatás nélkül, a Játék lebonyolítása érdekében, illetve saját marketing tevékenysége céljából, a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig felhasználhassa és kezelje, és a Játékost személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse. A Játékos hozzájárulása nem terjed ki arra, hogy a Szervező ezeket az adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja.

8.2. A Játékos Játékban való részvételével hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező ismételten, illetve folyamatosan kapcsolatot tartson vele piackutatás céljából.

8.3. Az adatszolgáltatás jogalapja a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás, az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. Az adatok kezelése során az adatok feldolgozását a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a Szervező végzi.

8.4. A Szervező jelen Nyereményjáték szabályzatnak, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.5. A Szervező a Játékos Játék során, illetve azzal összefüggésben szolgáltatott személyes adatait a jelen Nyereményjáték szabályzatban meghatározott célból, a Játékos önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.

8.6. A Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a Játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

8.7. A Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a Nyereményre.

8.8. A Szervező biztosítja a Játékosok személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a személyes adatok megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását a Játékos bármikor, bármilyen korlátozástól mentesen, indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján (onlinemarketing@perfectnails.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben Perfect Nails Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.).

9. A Nyereményjáték szabályzat Játékos általi elfogadása

A Játékos a Játékban való részvételével, azaz kommentjének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

10. Záró rendelkezések

10.2. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók.

10.3. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Nyereményjáték szabályzatnak megfelelően használható fel. A Játékos által megadott információk csak a jelen Nyereményjáték szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva.

10.4. Amennyiben a jelen Nyereményjáték szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Nyereményjáték szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Nyereményjáték szabályzat érvénytelen rendelkezése helyébe a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó kikötése lép.

11. Információkérés

A Játékkal kapcsolatos további információkért kérjük írjon a onlinemarketing@perfecnails.hu címre.

Budapest, 2019.08.01.

Szervező

 

Kérem várjon...

Vásárlás folytatása
Kosár megtekintése
Vásárlás folytatása
Kosár megtekintése